io: make io_close_taken_fd() unset nonblocking on the fd.