Fix documentation: actually, always evaluates to 0.