Compile fix
[yaboot.git] / changelog
2004-07-11 Ethan BensonUpdate changelog for 1.3.13
2004-04-18 Ethan BensonPrep 1.3.12 release
2003-11-20 Ethan BensonBump versions to final 1.3.11 release
2003-11-19 Ethan BensonPrepare changelog for imminent 1.3.11 release
2003-02-26 Ethan BensonFix ofpath on early iMacs
2003-02-12 Ethan BensonPrep 1.3.9 release
2003-02-09 Ethan BensonUpdate first stage to be compatible with new Macs
2002-12-10 Ethan BensonRelease yaboot 1.3.8
2002-11-27 Ethan BensonPrepare 1.3.8-rc4
2002-11-19 Ethan BensonFix readlink fallback
2002-11-17 Ethan BensonAdd support for IDE controllers with identity crisis
2002-11-17 Ethan BensonPrepare 1.3.8-rc1
2002-09-29 Ethan BensonFix spelling errors in changelog
2002-09-28 Ethan BensonPrepare 1.3.7 release
2002-09-15 Ethan BensonPrepare 1.3.7-pre1
2002-03-27 Ethan BensonCommit yaboot 1.3.6
2002-03-27 Ethan BensonCommit yaboot 1.3.6-pre2
2002-03-27 Ethan BensonCommit yaboot 1.3.6-pre1
2002-03-27 Ethan BensonCommit yaboot 1.3.5
2002-03-27 Ethan BensonCommit yaboot 1.3.5-pre2
2002-03-26 Ethan BensonCommit yaboot 1.3.5-pre1
2002-03-26 Ethan BensonCommit yaboot 1.3.4
2002-03-26 Ethan BensonCommit yaboot 1.3.4-pre3
2002-03-26 Ethan BensonCommit yaboot 1.3.4-pre2
2002-03-25 Ethan BensonCommit yaboot 1.3.4-pre1
2002-03-25 Ethan BensonCommit yaboot 1.3.3
2002-03-25 Ethan BensonCommit yaboot 1.3.2
2002-03-25 Ethan BensonCommit yaboot 1.3.1
2002-03-25 Ethan BensonCommit yaboot 1.3.0