hiprofile
2009-03-02 Jeremy KerrAdd dependency on django
2009-03-02 Jeremy KerrAdd debian/ dir to manifest
2009-03-02 Jeremy KerrAdd initial debian packaging metadata
2009-03-02 Jeremy KerrAdd manifest
2009-03-02 Jeremy KerrAdd url and data_files to setup.py
2009-03-02 Jeremy KerrInitial commit